Chi tiết

Nghiên cứu chọn tạo giống lạc có kích thước hạt lớn và năng suất cao

Tác giả: Ks. Thái Nguyễn Quỳnh Thư, Ks. Phạm Phú Thịnh, Ts. Ngô Thị Lam Giang và CS.
Đề tài “Nghiên cứu chọn tạo giống lạc có kích thước hạt lớn và năng suất cao” được thực hiện từ năm 2009 đến năm 2011. Kết quả đề tài đã thu thập được 20 mẫu giống lạc, gồm có 7 mẫu trong nước, 7 mẫu từ Ấn Độ và 6 mẫu từ Hàn Quốc. Bằng phương pháp lai hữu tính theo kiểu lai đỉnh (Topcross), từ  5 giống mẹ và 5 giống bố đã tạo ra được 25 tổ hợp lai. Trong quá trình chọn lọc qua các thế hệ từ F1 đến F6 đã chọn được 3 dòng lạc thế hệ F6: L0924-19, L0929-26 và L0935-28 có khối lượng 100 hạt trên 48g, năng suất đạt 32,5-33,5 tạ/ha, vượt đối chứng VD2 từ 10-13%. Bằng phương pháp tuyển chọn giống truyền thồng đã tuyển chọn được 3 giống lạc: L9803-7, L9804 và ĐB3 có khối lượng 100 hạt trên 48g, năng suất trên 37 tạ/ha và hàm lượng dầu trên 50%. Xây dựng được 2 mô hình trình diễn tại Tây Ninh cho các giống lạc L9803-7, L9804 và ĐB3, có khối lượng 100 hạt trên 48g, năng suất 32,2-35,5 tạ/ha, vượt đối chứng VD2 từ 6-11%.

Go to Top