Chi tiết

Ứng dụng giống mới, xây dựng mô hình thâm canh phát triển vùng nguyên liệu đậu phộng ở Bình Thuận

Tác giả: TS. Lê Công Nông, ThS. Nguyễn Thị Hoài Trâm, KS. Trần Ngọc Thông, KS. Nguyễn Thị Thúy Anh, KS. Trần Thị Phương Nhung, KTV. Đinh Viết Toản.
- Đã xác định được 05 giống đậu phộng VD 01-1,  VD 01-2, VD2, VD5  và VD1 là tốt nhất, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng với ba huyện ở Bình Thuận cụ thể như sau:
            + Tại Bắc Bình đã chọn được hai giống VD 01-1, VD1 có thời gian sinh trưởng < 90 ngày, tỷ lệ nhân từ 76,6 – 78,5%, năng suất đạt 3,7 – 4,2 tấn/ha vượt giống đối chứng địa phương từ 12,3 – 33,3% , có hàm lượng dầu 51,8 – 52,7%, nhiễm nhẹ bệnh gỉ sắt (Puccinia arachidis) và bệnh đốm đen (Phaeoisariopsis personata), sinh trưởng và phát triển tốt.
            + Tại Tuy Phong đã chọn được hai giống VD 01-2 và VD5, có thời gian sinh trưởng < 90 ngày, tỷ lệ nhân 73,9 – 79,8%, năng suất đạt từ 3,7 – 3,9 tấn/ha vượt giống đối chứng địa phương 12,9 – 35,7%, hàm lượng dầu từ 52,2 – 52,4%, sinh trưởng và phát triển tốt ít bị sâu bệnh hại chỉ nhiễm nhẹ bệnh héo xanh (Ralstonia solanacearum Smith).
            + Tại Phan Thiết đã chọn được giống VD 2, có thời gian sinh trưởng < 90 ngày, tỷ lệ nhân 77,1%, năng suất đạt từ 3,8 – 4,0 tấn/ha vượt giống đối chứng địa phương 33,3 – 37,9%, hàm lượng dầu từ 52,1 – 52,7%, sinh trưởng và phát triển tốt, ít bị sâu bệnh hại, nhiễm nhẹ bệnh gỉ sắt (Puccinia arachidis Speg) và bệnh đốm đen (Cercospora arachidicola Hori)
- Các biện pháp kỹ thuật phù hợp cho canh tác đậu phộng ở 3 huyện Bắc Bình, Tuy Phong và Phan Thiết đã được xác định như sau:
            + Mật độ gieo thích hợp là 250.000 cây/ha (20 x 20 cm) giúp cây đậu phộng sinh trưởng phát triển tốt, đạt năng suất cao nhất.
            + Mức bón đạm phù hợp tại ba vùng là 60 kg N/ha.
            + Xác định được 2 tổ hợp 90 kg P2O5/ha  + 90 kg K2O/ha và 120 kg P2O5/ha + 90 kg K2O/ha cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao nhất.
            +  Xác định được mức bón 2,0 kg B/ha, giúp cây đậu phộng sinh trưởng, phát triển tốt và đạt năng suất cao ở cả ba huyện.
- Đã xây dựng được 2 quy trình canh tác cho các giống đậu phộng mới VD2, VD01-1, VD01-2 tại Bình Thuận.
- Đã xây dựng được 06 mô hình thâm canh đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao phù hợp với điều kiện nông hộ tại ba huyện có năng suất vượt đối chứng 12,9 - 35,7%, đạt hiệu quả kinh tế cao so với mô hình đối chứng.
         Ngoài ra đã tổ chức được 03 cuộc hội thảo chuyển giao quy trình canh tác cho các bộ kỹ thuật và nông dân; xây dựng được 03 câu lạc bộ kỹ thuật viên và nông dân giỏi; tổ chức được 03 cuộc hội thảo đầu bờ chuyển giao quy trình canh tác cho nông dân tại ba huyện và đem lại hiệu quả thiết thực nhất.
 
Go to Top