Chi tiết

Nghiên cứu ứng dụng biện pháp tổng hợp phòng trừ bọ dừa cho cây dừa vùng Duyên hải Nam Trung bộ

Tác giả: KS. Lưu Quốc Thắng, ThS. Thái Nguyễn Quỳnh Thư, KS. Phạm Phú Thịnh, ThS. Nguyễn Thị Mai Phương, ThS. Ngô Thị Kiều Dương, ThS. Chu Chung Kiên, KTV. Đặng Kim Thanh.
Đề tài "Nghiên cứu ứng dụng biện pháp tổng hợp phòng trừ bọ dừa (Brontispa longissima) cho cây dừa vùng Duyên hải Nam Trung bộ" được thực hiện từ 2015 đến 2017 ở 3 tỉnh: Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa. Kết quả cho thấy:
- Bọ dừa là dịch hại chủ yếu cho cây dừa vùng Duyên hải Nam Trung bộ (DHNTB). Mức độ gây hại bọ dừa tỉnh Phú Yên có tỷ lệ hại 76-100% đạt 84,2%, tỉnh Khánh Hòa tỷ lệ hại 26-50% đạt 25%, tỉnh Bình Định tỷ lệ hại 51-75%  đạt 21,7%. Dịch bọ dừa ảnh hưởng đến năng suất dừa và mỹ quan của các vùng trồng dừa ở DHNTB.
- Biện pháp thả bọ đuôi kìm (Chelisoches variegatus) lên giống dừa Ta cho năng suất đạt 40,8 quả/cây/năm,tăng gấp 1,2 lần so với đối chứng và giống dừa Xiêm cho năng suất đạt 70,2-77,6 quả/cây/năm, tăng gấp 1,3- 1,9 lần so với đối chứng.
- Biện pháp thả ong ký sinh (Tetrastichus brontispea) lên giống dừa Dâu cho năng suất đạt 50,4 quả/cây/năm, tăng gấp 1,9 lần so với đối chứng và giống dừa Xiêm cho năng suất đạt 53,3-72,9 quả/cây/năm, tăng gấp 1,3- 2,7 lần so với đối chứng.
- Biện pháp thả bọ đuôi kìm kết hợp thả ong ký sinh lên giống dừa Ta cho năng suất đạt 40,3 quả/cây/năm, tăng gấp 1,5 lần so với đối chứng, giống dừa Xiêm cho năng suất đạt 43,2-68,3 quả/cây/năm, tăng gấp 1,4- 1,6 lần so với đối chứng.
- Thuốc Visober có tác tốt hơn thuốc vimatox và thuốc Vimatrine. Sử dụng thuốc tốt nhất ở thời kỳ kiết thiết cơ bản nhất là giai đoạn cây dừa đạt 1-2 tuổi.
- Xây dựng được qui trình nhân nuôi bọ đuôi kìm và ong ký sinh phù hợp vùng DHNTB.
- Mô hình phòng trừ bọ dừa bằng biện pháp sinh học và bằng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có nguồn gốc sinh học, năng suất đạt 54,8 - 63,9 quả/cây/năm tăng 1,2 - 2,3 lần so với đối chứng.
- Qua hội thảo đầu bờ, nông dân lựa chọn các phương pháp phòng trừ bọ dừa bằng bọ đuôi kìm (Chelisoches variegates); kết hợp bọ đuôi kìm và ong ký sinh (Tetrastichus brontispae) tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương.


Go to Top