Chi tiết

IOOP tham dự Hội thảo Nâng cao ứng dụng kết quả nghiên cứu thông qua tăng cường phối hợp giữa Viện, Trường

Căn cứ thư mời của Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Trà Vinh.
- Tên hội thảo: Nâng cao ứng dụng kết quả nghiên cứu thông qua tăng cường phối hợp giữa Viện, Trường và Sở, ngành, địa phương.                                                                                       
- Thời gian: ngày 15/10/2021.                                                                                                       
- Địa điểm: Họp trực tuyến tại Viện Nghiên cứu dầu và Cây có dầu.                                            
- Thành phần đoàn :
1.Thái Nguyễn Quỳnh Thư – Phó Viện trưởng
2. Bùi Thanh Bình - Trưởng Bộ môn Công nghệ Dầu béo và Phân tích - Viện Nghiên cứu dầu và Cây có dầu
3. Nguyễn Thị Mai Phương - Phó Trưởng Bộ môn Cây có dầu dài ngày - Viện Nghiên cứu dầu và Cây có dầu
4. Trần Thị Phương Nhung - Trưởng Bộ môn Cây có dầu ngắn ngày - Viện Nghiên cứu dầu và Cây có dầu
5. Huỳnh Đình Thạch - Trưởng phòng Kế hoạch - Hợp tác quốc tế - Viện Nghiên cứu dầu và Cây có dầu
6. Nguyễn Cao Nguyên – Giám đốc Trung tâm Tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ và môi trường - Viện Nghiên cứu dầu và Cây có dầu
7. Nguyễn Thành Nhân - Phụ trách phòng Tổ chức hành chính - Viện Nghiên cứu dầu và Cây có dầu
8. Hoàng Đức Trí Dũng - Chuyên viên phòng Kế hoạch - Hợp tác quốc tế - Viện Nghiên cứu dầu và Cây có dầu
Tóm tắt nội dung hội thảo:
Mục tiêu:
Chia sẻ, thảo luận các vấn đề về nâng cao ứng dụng kết quả nghiên cứu thông qua tăng cường phối hợp giữa Viện, Trường và Sở, ngành, địa phương bao gồm: trình bày một số ứng dụng kết quả nghiên cứu nổi bật tại tỉnh Trà Vinh, định hướng nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học vào nông nghiệp, mô hình canh tác nông nghiệp gắn với địa phương, thực trạng ứng dụng kết quả sau nghiên cứu và đề xuất giải pháp tăng cường khả năng ứng dụng kết quả.
Nội dung:
Các báo cáo chính trong hội thảo bao gồm:
- Báo cáo “Báo cáo thực trạng ứng dụng kết quả sau nghiên cứu và đề xuất giải pháp tăng cường khả năng ứng dụng kết quả” trình bày về thực trạng ứng dụng kết quả sau nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong các lĩnh vực cây trồng, vật nuôi, thủy sản, khoa học tự nhiên,...đồng thời nêu ra một số khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất một số giải pháp.
- Báo cáo “Kết quả ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp thông qua sự phối hợp với Viện, Trường và các đơn vị khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ” trình bày về kết quả của công tác tuyên truyền, khuyến nông, xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật phối hợp với các Viện, Trường, dự án và các Sở, ban ngành của Sở NN&PTNT tỉnh Trà Vinh.
- Báo cáo “Định hướng nghiên cứu mô hình canh tác nông nghiệp phục vụ sản xuất gắn với nhu cầu địa phương” trình bày kết quả đạt được của tỉnh Trà Vinh trong lĩnh vực nông- lâm- ngư nghiệp; giới thiệu những mô hình nông nghiệp bền vững tại Việt Nam.
- Báo cáo “Định hướng ứng dụng công nghệ sinh học và tế bào trong việc chọn lọc và lai tạo giống vật nuôi cho năng suất, chất lượng phù hợp với điều kiện tỉnh Trà Vinh” giới thiệu một số kỹ thuật công nghệ sinh học được ứng dụng phổ biến trong chăn nuôi và định hướng trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học tạo giống vật nuôi phù hợp với nhu cầu của tỉnh.
- Báo cáo “Ứng dụng công nghệ sinh học chọn lọc và cải thiện chất lượng giống cây ăn trái chủ lực” giới thiệu một số kỹ thuật công nghệ sinh học được ứng dụng phổ biến trong trồng trọt, đặc biệt là trên cây ăn quả,; một số thành tựu của Viện Cây ăn quả miền Nam và định hướng trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học tạo giống cây sạch bệnh, chất lượng cao phù hợp với nhu cầu của tỉnh.
- Báo cáo “Tăng cường phối hợp với địa phương và doanh nghiệp thúc đẩy nhanh tiến trình đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào các công đoạn sản xuất sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường” trình bày về tầm quan trọng của việc phối hợp với địa phương và doanh nghiệp, đồng thời nêu lên một số kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai thực hiện.
- Báo cáo “Định hướng nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong việc chọn tạo và nhân giống hoa tỉnh Trà Vinh” trình bày những tiềm năng của ngành sản xuất hoa cây cảnh, đồng thời định hướng ứng dụng công nghệ sinh học trong việc chọn tạo và nhân giống hoa có tính thẩm mỹ cao, phù hợp với nhu cầu của thị trường.
- Báo cáo “Kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020” trình bày kết quả công tác tham mưu, xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong cải cách hành chính của tỉnh Trà Vinh, nêu lên một số khó khăn và đề xuất giải pháp.
- Báo cáo “Kết quả phân tích, đánh giá các nhóm yếu tố thành phần công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020” trình bày kết quả phân tích, đánh giá các nhóm yếu tố thành phần công nghệ trên địa bàn tỉnh, đồng thời đề ra giải pháp nhằm nâng cao trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp.
- Báo cáo “Một số kết quả nghiên cứu, chuyển giao trong công tác giống phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” trình bày kết quả ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ của tỉnh Trà Vinh, từ đó đề ra định hướng nhằm nâng cao năng lực ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ.
Đánh giá kết quả hội thảo đem lại:
- Thông qua Hội thảo, các cán bộ của Viện tham dự đã học hỏi kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học với một số đơn vị như: trường đại học Trà Vinh, trường đại học Cần Thơ, Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM, các Viện, Trường, cá nhân, doanh nghiệp tham dự hội thảo.
- Đồng thời, tiếp thu một số quan điểm, định hướng của lãnh đạo tỉnh để hướng đến hợp tác trong các lĩnh vực có liên quan đến Viện.
 
Go to Top