Trang chủ  |  Viện nghiên cứu  |  Hợp tác quốc tế  |  Liên hệ
BẢN TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHẾ PHẨM BÃ DỪA LÊN MEN TRONG CHĂN NUÔI

Nghien Cuu Hieu Qua Su Dung Che Pham Ba Dua Len Men Trong Chan Nuoi

Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phan Văn Sỹ

1. MỞ ĐẦU

Cơ sở pháp lý/xuất xứ của đề tài

Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2008: Hợp đồng Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Công nghệ số 156-08RD/HĐ-KHCN ngày 14/02/2008

Tính cấp thiết và mục tiêu nghiên cứu của đề tài

- Đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm bã dừa lên men trong chế biến thức ăn chăn nuôi (gà, lợn, cá)

- Tạo giá trị gia tăng cao cho các phụ phẩm của công nghiệp chế biến dừa, nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên dừa của Việt Nam.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu

Bã dừa lên men do Bộ môn Công nghệ Sinh học, Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu cung cấp.

2.2. Phương pháp

2.2.1. Nghiên cứu hiệu quả sử dụng chế phẩm bã dừa lên men trong chăn nuôi

a/. Đối tượng thí nghiệm:

- Gà: giống gà thương phẩm Lương Phượng 4 tuần tuổi.

- Lợn: giống lợn Yorkshire x Landrace x Duroc, giai đoạn lợn con sau cai sữa, 28 ngày tuổi.

- Cá: giống Tai tượng ta (Osphronemus gaouramy, Lac.) 1 tháng tuổi.

b/. Các công thức thí nghiệm:

I: khẩu phần cơ sở (KPCS), không bổ sung bã dừa lên men (BDLM); II: KPCS + BDLM 0,25%; III: KPCS + BDLM 0,5%; IV: KPCS + BDLM 0,75%; V: KPCS + BDLM 1%.

c/. Chỉ tiêu theo dõi:

- Lượng ăn vào (kg/con).

- Tăng trọng lượng bình quân (g/con/ngày).

- Hệ số chuyển hóa thức ăn (khối lượng thức ăn thực tế/tăng trọng).

Số lượng vi sinh vật E. coliSalmonella trong phân lúc bắt đầu thí nghiệm và sau khi kết thúc thí nghiệm

Tỷ lệ chết và loại thải

Các quan sát khác: tiêu chảy…

2.2.2. Xây dựng công thức sản xuất thức ăn chăn nuôi (gà, lợn, cá) sử dụng bã cơm dừa lên men

Căn cứ vào các kết quả nghiên cứu của nội dung trên, so sánh hiệu quả kinh tế kỹ thuật và xây dựng công thức sản xuất thức ăn phù hợp cho từng đối tượng gà, lợn và cá.

2.2.3. Xử lý số liệu:

Số liệu thí nghiệm được xử lý thống kê bằng các phần mềm Microsoft Excel, MSTAT-C và MINITAB 13.2.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Nghiên cứu hiệu quả sử dụng chế phẩm bã dừa lên men trong chăn nuôi

3.1.1. Kết quả thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của bã dừa lên men đến năng suất của gà

Bổ sung bã dừa lên men vào trong khẩu phần gà thịt đã không ảnh hưởng tới trọng lượng và tăng trọng của gà thịt ở tất cả các tuần tuổi (P > 0,05). Tuy nhiên trọng lượng gà và tăng trọng bình quân khi kết thúc thí nghiệm cao nhất ở lô 3 (bổ sung 0,5% bã đừa lên men) tương ứng là 1,42 kg/con và 32,5g/con/ngày và tương đương với lô 4 là 1,41kg/con và 32,32g/con/ngày nhưng đã cải thiện được 2,12; 2,82 và 2,96 % so với lô 5; lô 2 và lô 1. Lượng thức ăn ăn vào giữa các lô  thí nghiệm không có sự sai khác rõ rệt nằm trong khoảng từ 2,58-2,75kg/con. Hệ số chuyển hóa thức ăn thấp nhất ở lô 3 (3,03kgtă/kg tt) tương đương với lô 4 (3,04kgtă/kgtt) nhưng chưa có sự sai khác rõ rệt giữa hai lô này với các lô còn lại. Trong suốt quá trình thí nghiệm không có con gà nào bị bệnh, không có các biểu hiện khác thường cung như không có con nào bị chết.

Đối với chỉ tiêu E. coli, kết quả phân tích cho thấy mặc dù lượng E. coli trong phân gà có giảm nhưng vẫn ở mức khá cao, dao động trong khoảng 3,70 – 6,67 x 107 cfu/g. Tất cả mẫu phân gà trước khi thí nghiệm đem kiểm tra đều có Salmonella. Tuy nhiên khi kết thúc thí nghiệm thì chỉ có lô không bổ sung BDLM là cho kết quả dương tính, các lô còn lại đều không phát hiện vi sinh vật này trong phân gà.

3.1.2. Kết quả thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của bã dừa lên men năng suất của lợn

Bổ sung bã dừa lên men vào trong khẩu phần cho heo con từ 0,75-1% đã có ảnh hưởng rõ rệt đến sức sản xuất của heo con. Trọng lượng và tăng trọng của hai lô bổ sung 0,75 và 1% bã đừa lên men là cao nhất (tương ứng 20,63kg/con và 440g/con/ngày; 20,76kg/con và 441g/con/ngày) và sai khác có ý nghĩa so với lô không bổ sung và bổ sung 0,25% bã đừa lên men. Tuy nhiên không có sự sai khác có ý nghĩa giữa lô bổ sung 0,5% bã dừa lên men với các lô còn lại. Hệ số chuyển hóa thức ăn được cải thiện rõ rệt khi sử dụng bã dừa lên men với liều 0,75-1% trong khẩu phần (P < 0,05). Hệ số chuyển hóa thức ăn thấp nhất ở lô 4 khi được bổ sung 0,75% bã dừa lên men (1,36 kgtă/KgTT) và đã cải thiện tương ứng là 0,6; 5,81; 7,5 và 7,72% so với lô 5; lô 3; lô 2 và lô 1.  Sử dụng bã dừa lên men không có ảnh hưởng rõ rệt tới tỷ lệ tiêu chảy của heo con (P > 0,05). Đồng thời không có sai khác đáng kể về lượng thức ăn ăn vào giữa các lô thí nghiệm khoảng (16,57-16,87 kg/con) và trong quá trình thí nghiệm không có con heo con nào bị chết và loại thải.

Về kết quả phân tích vi sinh vật gây bệnh trong phân lợn, lúc bắt đầu thí nghiệm lượng E. coli trong phân ở tất cả các lô đều tương đương nhau và trong khoảng từ 6,07 – 7,57 x 106cfu/g. Tuy nhiên ở giai đoạn kết thúc thí nghiệm thì có sự sai khác về số lượng E. coli trong phân lợn giữa các lô thí nghiệm bổ sung BDLM và lô đối chứng không bổ sung BDLM. Số lượng E. coli trong phân lợn thấp nhất ở lô IV (1,90 x 106cfu/g), tương đương với lô V (1,97 x 106cfu/g), sau cùng là các lô III và II. Kết quả này cho thấy rằng việc bổ sung BDLM trong khẩu phần thức ăn cho lợn con đã có ảnh hưởng có lợi cho vật nuôi. Kết quả phân tích cũng không phát hiện Salmonella trong tất cả mẫu phân lợn ở các lô dùng khẩu phần bổ sung BDLM. Kết quả này cũng phù hợp với báo cáo của Fuller (1992), Lã Văn Kính (1998), Sarela và cộng sự (2000). Tuy nhiên so sánh với nghiên cứu của Lưu Thị Uyên (1999) sử dụng chế phẩm EM của Nhật Bản trong phòng ngừa và điều trị hội chứng tiêu chảy ở lợn thì số lượng E. coli trong phân lợn thí nghiệm đã giảm nhiều hơn, từ 31,1 – 80,9 x 106cfu/g.

3.1.3. Kết quả thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của bã dừa lên men năng suất của cá

Cá tai tượng ta (Osphronemus gaouramy, Lac.) được biết là loài cá có sức tăng trưởng chậm. Tuy nhiên khi được cho ăn với khẩu phần có bổ sung chế phẩm bã dừa lên men thì hiệu quả cải thiện khá rõ. Nghiệm thức III và IV (bổ sung 0,5 và 0,75% BDLM) cho kết quả tăng trọng lượng cao nhất. Ở 2 nghiệm thức này, tăng trọng lượng cá đạt 1,16 và 1,13g/con/ngày, khác biệt có ý nghĩa so với đối chứng (tăng trọng lượng 1,02g/con/ngày). Hệ số chuyển hóa thức ăn ở nghiệm thức 3 là 1,16, cải thiện đáng kể so với đối chứng (hệ số chuyển hóa thức ăn là 1,29).  

3.3. Xây dựng công thức sản xuất thức ăn chăn nuôi sử dụng bã cơm dừa lên men

3.3. 1. Công thức phối trộn cho gà:

Theo số liệu tính toán, việc sử dụng khẩu phần phối trộn BDLM trong thức ăn cho gà chỉ nên giới hạn ở mức 0,5% hoặc không cần phối trộn. Các công thức phối trộn 0,75% và 1% không mang lại hiệu quả kinh tế.

3.3. 2. Công thức phối trộn cho lợn:

Kết quả so sánh hiệu quả kinh tế của các công thức phối trộn cho lợn con trongcho thấy chỉ số sinh lợi cao nhất ở công thức 4 (2,86). Việc sử dụng tỉ lệ phối trộn cao hơn (1%) sẽ dẫn đến chi phí đầu tư tăng và chỉ số sinh lợi giảm (2,34).

3.3.3. Công thức phối trộn cho cá:

Kết quả so sánh hiệu quả kinh tế của các công thức phối trộn cho cá tai tượng con cho thấy chỉ số sinh lợi cao nhất ở công thức 3 (4,88). Với liều phối trộn 0,75% và 1% thì chỉ số sinh lợi giảm tương ứng là 2,37 và 0,84.

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGH

4.1. Kết luận

Kết quả thử nghiệm đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm bã dừa lên men làm thức ăn bổ sung cho gà như sau:

Giai đoạn 4-6 tuần tuổi: trong điều kiện thí nghiệm với các liều lượng bổ sung bã dừa lên men 0,25%; 0,5%; 0,75% và 1% thì các chỉ tiêu về lượng thức ăn ăn vào, tăng trọng lượng và hệ số chuyển hóa thức ăn không khác biệt đáng kể so với đối chứng.

Giai đoạn 6-8 tuần tuổi: kết quả tương tự như ở giai đoạn 4-6 tuần tuổi, có nghĩa là trong điều kiện thí nghiệm với các liều lượng bổ sung bã dừa lên men 0,25%; 0,5%; 0,75% và 1% thì các chỉ tiêu về lượng thức ăn ăn vào, tăng trọng lượng và hệ số chuyển hóa thức ăn không khác biệt đáng kể so với đối chứng.

Kết quả thử nghiệm đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm bã dừa lên men làm thức ăn bổ sung cho lợn con như sau:

Tăng trọng lượng đạt 440g/con/ngày, tăng 8,9% so với đối chứng

Hệ số chuyển hóa thức ăn là 1,36, cải thiện 7,5% so với đối chứng

Kết quả thử nghiệm đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm bã dừa lên men làm thức ăn bổ sung cho cá tai tượng con như sau:

Tăng trọng lượng đạt 1,16g/con/ngày, tăng 13,7% so với đối chứng

Hệ số chuyển hóa thức ăn là 1,25, cải thiện 9,4% so với đối chứng

Bước đầu đề xuất công thức phối trộn khẩu phần thức ăn dành cho các đối tượng nghiên cứu như sau:

Đối với gà 4-8 tuần tuổi: công thức gồm khẩu phần cơ sở, không phối trộn hoặc có thể phối trộn nhưng giới hạn ở mức 0,5% bã dừa lên men

Đối với lợn con (28-56 ngày tuổi): công thức gồm khẩu phần cơ sở + 0,75% bã dừa lên men

Đối với cá tai tượng con (1-3 tháng tuổi): công thức gồm khẩu phần cơ sở + 0,5% bã dừa lên men

4.2. Kiến nghị

1. Tiếp tục thử  nghiệm trên diện rộng hơn và trên những đối tượng chăn nuôi khác

2. Chuyển giao kết quả nghiên cứu cho các doanh nghiệp để tiếp tục ươm tạo và triển khai ứng dụng trong thực tế

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2006), “Danh mục nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam”, Ban hành kèm theo Quyết định số 90/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006.

2. Lã Văn Kính (1998), “Những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công nghệ sản xuất thức ăn gia súc và vai trò của probiotic đối với động vật”, Báo cáo khoa học, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ, Sở KHCN và Môi trường TPHCM.

3. Lưu Thị Uyên (1999), “Sự biến động của một số loại vi khuẩn hiếu khí thường gặp trong đường ruột của lợn bình thường và lợn mắc hội chứng tiêu chảy dưới ảnh hưởng của chế phẩm EM”, Luận văn Thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp, chuyên ngành thú y, Trường Đại học Nông nghiệp I. Hà Nội, trang 30, 31, 68, 82 q

Các tin khác
Sản phẩm thương mại
Hai Giống Dừa Lai Năng Suất Cao JVA1 & JVA2
Sản Xuất Thành Công Giống Vừng V6
Sản Xuất Giống Lạc Mới VD2, VD6 Và VD7 Đạt Năng Suất Cao, Chất Lượng Tốt
Sản Phẩm Chế Biến Từ Quả Điều
Sản Phẩm Dầu Dừa Tinh Khiết VCO.
Trang chủ  |  Viện nghiên cứu  |  Nghiên cứu triển khai  |  Hợp tác quốc tế  |  Liên hệ   |  Liên kết website
Copyright © 2018  Viện Nghiên Cứu Dầu Và Cây có dầu . All rights reserved. Designed & developed by EMSVN.COM