Chi tiết

Chức năng, nhiệm vụ

Thực hiện theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BCN ngày 24/5/2007 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Điều lệ Tổ chức hoạt động của Viện nghiên cứu Dầu và Cây có dầu. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Tổ chức khoa học công nghệ 0301250148 ngày 13/7/2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, hoạt động nghiên cứu, triển khai khoa học, công nghệ và ngành nghề kinh doanh cụ thể như sau:
+ Nghiên cứu, tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ và sản xuất-kinh doanh về ngành công nghiệp chế biến dầu và cây có dầu theo qui định của pháp luật.
+ Nghiên cứu xây dựng chiến lược, chính sách, qui hoạch phát triển, định mức kinh tế-kỹ thuật, qui phạm, tiêu chuẩn ngành chế biến dầu.
+ Giám định, kiểm định, kiểm tra chất lượng, kiểm chuẩn nguyên liệu, bán sản phẩm, sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, dây chuyền công nghệ, thiết bị, phụ tùng thuộc ngành công nghiệp chế biến dầu thực vật.
+ Hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đầu tư trực tiếp, liên doanh, liên kết, dịch vụ khoa học, công nghệ về lĩnh vực chế biến dầu thực vật và cây có dầu với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
+ Tổ chức các hoạt động thông tin khoa học, chuyển giao công nghệ và kinh tế ngành công nghiệp chế biến dầu thực vật và cây có dầu.
+ Tư vấn đầu tư, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, vận hành và chuyển giao công nghệ chế biến dầu thực vật, công nghệ sinh học, giống sinh vật và các dịch vụ phân tích khác.
+ Sản xuất, kinh doanh các chế phẩm sinh học, hoá chất, vật tư kỹ thuật, nhiên liệu sinh học, thiết bị thuộc ngành công nghiệp chế biến dầu thực vật.
+ Sản xuất, kinh doanh rượu và các sản phẩm chế biến từ dừa và cây có dầu khác.
+ Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật, phân bón.
+ Sản xuất, kinh doanh các loại giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các loại chế phẩm nông nghiệp phục vụ sản xuất.
+ Kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp nguyên liệu, sản phẩm, hoá chất, thiết bị và dây chyền công nghệ trong lĩnh vực chế biến dầu thực vật.
+ Các lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ, sản xuất kinh doanh dịch vụ và các ngành nghề khác phù hợp với điều kiện và năng lực của Viện, nhu cầu thị trường  và pháp luật cho phép.
 
Go to Top