Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ Công Thương năm 2018

Các đề tài/ dự án cấp Bộ đã hoàn thành hay đang thực hiện trong năm 2018, trong đó có nhiều đề tài được ứng dụng trong thực tiễn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực....

Xem thêm

Nhiệm vụ KHCN với nước ngoài, các công ty và địa phương (2009- 2017)

Các Nhiệm vụ KHCN với các ngành, địa phương  mà Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu đã thực hiện trong giai đoạn 2009- 2017...

Xem thêm

Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ Công Thương năm 2017

Các đề tài/ dự án cấp Bộ đã hoàn thành trong năm 2017, trong đó có nhiều đề tài được ứng dụng trong thực tiễn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực....

Xem thêm

Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ Công Thương năm 2016

Các đề tài/ dự án cấp Bộ đã hoàn thành trong năm 2016, trong đó có nhiều đề tài được ứng dụng trong thực tiễn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực....

Xem thêm

Nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước (2001 – 2015)

Các nhiệm vụ cấp Nhà nước mà Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu đã thực hiện trong giai đoạn 2001-2015...

Xem thêm

Nhiệm vụ KHCN với các ngành, địa phương (2001- 2005)

Các Nhiệm vụ KHCN với các ngành, địa phương (2001- 2005) mà Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu đã thực hiện trong giai đoạn 2001-2005...

Xem thêm
Go to Top