Chi tiết

Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen cây nguyên liệu dầu và cây tinh dầu

Tác giả: Ts. Lê Công Nông, Ths. Thái Nguyễn Quỳnh Thư, Ks. Nguyễn Thị Thuỷ, Ks. Trần Ngọc Thông, Ks. Phạm Phú Thịnh, KTV. Lại Văn Sấm và CS.
Nhiệm vụ “Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen cây nguyên liệu dầu và cây tinh dầu” được thực hiện thường xuyên từ năm 2001 đến nay.
Trong năm 2017, đã thu thập thêm được 2 mẫu giống lạc, 2 mẫu giống vừng và 2 giống đậu tương từ các tỉnh phía Nam của Việt Nam. Đã phục tráng đươc 3 mẫu giống (1 giống lạc, 1 giống vừng, 1 giống đậu tương). Đã đánh giá sơ bộ và chi tiết cho 10 mẫu giống (4 mẫu giống Jatropha, 2 mẫu giống lạc, 2 mẫu giống vừng, 2 mẫu giống đậu tương). Xây dựng cơ sở dữ liệu và tư liệu hóa được 10 nguồn gen bao gồm: 4 mẫu giống Jatropha, 2 mẫu giống lạc, 2 mẫu giống vừng, 2 mẫu giống đậu tương.
Tính đến hết năm 2017, Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu đang bảo tồn và lưu giữ an toàn 526 mẫu giống cây nguyên liệu dầu và cây tinh dầu, bao gồm 51 mẫu giống dừa, 21 mẫu giống cây tinh dầu, 3 mẫu cây phi long, 86 mẫu giống Jatropha, 173 mẫu giống lạc, 86 mẫu giống vừng và 106 mẫu giống đậu tương.

01%20pic%2001.jpg
Go to Top