Chi tiết

Tuyển chọn và phát triển giống mè có năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Đồng Tháp

Tác giả: TS. Lê Công Nông, KS. Nguyễn Thị Hoài Trâm,PGS.TS.  Phan Thanh Kiếm, KS. Trần Ngọc Thông, KS. Trần Thị Phương Nhung, KS. Nguyễn Thị Thúy Anh, KTV. Đinh Viết Toản, KS. Đào Phước Long, KS. Huỳnh Văn Thượng, KS. Lê Thị Xuân Đào.
*Về giống
Đề tài đã xác định được hai giống mè, một giống mè đen (VĐ 3) và một giống mè vàng (VV 12) cả hai giống mè có năng suất cao (≥1,3 tấn/ha) và chất lượng cao (hàm lượng dầu ≥ 50%) đạt 100% mục tiêu đề ra của đề tài.
- Giống mè đen VĐ 3 đạt năng suất trung bình 1,37 – 1,56 tấn/ha và vượt 20,9 – 25,6 % so với giống đối chứng mè địa phương Đồng Tháp, hàm lượng dầu cao từ 50,57 – 53,00 %. Giống mè VĐ 3 có thời gian sinh trưởng ngắn từ 72 – 76 ngày, chiều cao đóng quả (29,9 – 33,3 cm) và chiều cao cây đạt trung bình 130,5 cm. Giống VĐ 3 thích nghi tốt, nhiễm nhẹ các bệnh chết cây con (Rhizoctonia solani) bệnh héo vàng (Fusarium oxysporium) bệnh thối thân (Pythium sp).
- Giống mè vàng VV 12 năng suất trung bình đạt từ 1,42 – 1,63 tấn/ha và vượt 25,6 – 33,1 % so với giống mè đối chứng địa phương Đồng Tháp, hàm lượng dầu đạt cao từ 50,60 – 54,03 %. Giống có thời gian sinh trưởng tư 71 – 76 ngày, chiều cao cây đạt trung bình 133,9 cm chiều cao đóng quả cách gốc 32,2 – 35,3 cm. Giống thích nghi tốt nhiễm nhẹ các bệnh chết cây con (Rhizoctonia solani), bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum), bệnh thối thân (Pythium sp), ít bị đỗ ngã.
- Đánh giá hiệu quả kinh tế qua xây dựng mô hình: Về giống mè đen VĐ 3 lãi thuần đạt 41,3 triệu đồng/ha cao hơn giống đối chứng mè địa phương lãi thuần chỉ đạt 31,12 triệu đồng/ha. Giống mè vàng VV 12 cho lãi thuần trung bình đạt 39,87 triệu đồng/ha cao hơn giống mè đối chứng địa phương lãi thuần đạt 31,12 triệu đồng/ha.
* Về biện pháp kỹ thuật:  Kết quả đề tài đã xây dựng được hai quy trình kỹ thuật với một số biện pháp canh tác chính của hai giống mè VĐ 3 và VV 12 tại tỉnh Đồng Tháp.
+ Về mật độ trồng phù hợp của hai giống VĐ 3, VV12 tại tỉnh Đồng Tháp đối với giống VĐ 3 ở mật độ 40 cây/m2 đối với giống VV12 ở mật độ 35 cây/m2.
+ Về phân bón lượng phân phù hợp bón cho một ha: 90 N : 60 P2O5 : 90 K2
+ Phòng trử sâu bệnh: Thời điểm xử lý thuốc phòng trừ bệnh chết cây con ở giai đoạn14 ngày sau gieo, đối với bệnh héo xanh do nấm  ở giai đoạn 35 ngày sau gieo.Thời điểm xử lý thuốc phòng trừ sâu ăn lá, ở giai đoạn 45 ngày sau gieo thích hợp nhất.
* Về cơ giới hóa: Kết quả thử nghiệm gieo mè bằng thiết bị đẩy tay, hạt mè gieo bằng thiết bị đẩy tay đảm bảo được  mật độ, khoảng cách hàng khoảng cách cây, giảm lượng giống gieo,  giúp cho ruộng mè phát triển đồng đều ít sâu bệnh. Hiệu quả kinh tế của mô hình thiết bị đẩy tay lãi thuần đạt 42,44 triệu đồng/ha cao hơn mô hình gieo sạ bằng tay chỉ đạt 34,48 triệu đồng/ha.
 
 
Go to Top